eЗУП
Службена лица органа Града Сремска Митровица овлашћена:
- да прибављају податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њихове надлежности, 
- и да уступају и достављају  податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради спровођења управних поступака из њихове надлежности
 
Испред Градске управе за опште и заједничке послове и имовину
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Василија Броцић
Назив радног места: Руководилац Службе за лична стања  Града Сремска Митровица
Имејл адреса: UPopstip@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215-21-31, 064/889-45-06
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Госпа Дивљак
Назив радног места: Послови заменика матичара I у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: UPmaticar@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-46-60
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Тамара Динчић
Назив радног места: Послови матичара I у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 069/66-33-24
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Mиленко Маричић
Назив радног места: Послови ажурирања бирачког списка у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: UPbiracki@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2084
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Бранка Кувељић
Назив радног места: Aдминистративно-технички послови бирачког списка
Имејл адреса: UPbiracki1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2084, 064/4491 754
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Славко Бишчић
Назив радног места: Послови заменика матичара II у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar2@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2097
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Верица Васић
Назив радног места: Послови заменика матичара III у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar3@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/0807990, 022/215 2100
 
8. Име и презиме овлашћеног лица: Милица Витасовић
Назив радног места: Послови матичара I у Служби за лична стања грађана
Имејл адреса: Upmaticar4@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/802 5717, 022/215 2100
 
9. Име и презиме овлашћеног лица: Вељко Илић
Назив радног места: Административно технички послови у Служби за одржавање и изградњу инфраструктуре
Имејл адреса: UPinfra@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-47-07
 
10. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Ђонлић
Назив радног места: Послови Руководиоца Службе за управљање људским ресурсима
Имејл адреса: UPkadr1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/856 846 7
 
11. Име и презиме овлашћеног лица: Мира Милошевић
Назив радног места: Послови заменика матичара III
Имејл адреса: UPmaticar5@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон:064/586-36-76

12. Име и презиме овлашћеног лица. Маја Ковачевић
Назив радног места: Правни послови у области имовине и грађевинског земљишта
Имејл адреса: maja.kovacevic@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 060/089-66-07

 
Испред Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објаката:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Микица Илић
Назив радног места: Послови из имовинско-правне области у Служби за управно-правне послове
Имејл адреса: UPurbanizam2@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 063/708-21-80
 
2.Име и презиме овлашћеног лица: Бранислав Петаковић
Назив радног места: Послови везани за заузимање јавне површине и комунални послови
Имејл адреса: UPurbanizam3@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 063/545-687
 
Испред Градске управе за буџет и локални економски развој:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Вукица Коњевић
Назив радног места: Послови финансијске анализе у Служби буџета и Канцеларије за локални економски развој
Имејл адреса: UPbudzet@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/610-632
 
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Рољић
Назив радног места: Послови утврђивања локалних комуналних такси у Служби наплате прихода
Имејл адреса: UPLPA1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/ 610- 632
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Мара Благојевић
Назив радног места: Послови теренске контроле-порески инсоектор у Служби наплате прихода
Имејл адреса: UPLPA2@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-46-62
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Анђелија Кузминац
Назив радног места: Послови утврђивања пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у Служби наплате прихода
Имејл адреса: UPLPA3@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/615-366
 
Испред Градске управе за образовање, културу и спорт:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Данијела Међедовић
Назив радног места: Нормативно правни послови
Имејл адреса: UPkultura@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-46-39
 
Испред Градске управе за за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Милка Влајић
Назив радног места: Послови просветног инспектора
Имејл адреса: UPobrazov1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-45-34
 
2. Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Везировић
Назив радног места: Нормативно правни послови
Имејл адреса: UPkom@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-4658
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Вера Дронић
Назив радног места: Административни послови
Имејл адреса: UPkom1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 064/889-45-54
 
Испред Градске управе за за здравствену и социјалну заштиту
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Владимир Мирчета
Назив радног места: Послови ликвидатуре борачко инвалидске заштите
Имејл адреса: UPbor@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2103, 064/459 8687
 
2.Име и презиме овлашћеног лица: Јасна Познановић
Назив радног места: Послови ликвидатуре накнаде породиљама 
Имејл адреса: UPpor@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 066/414-245 “
 
3. Име и презиме овлашћеног лица: Катица Миловац
Назив радног места: Послови саветника за заштиту права пацијената и дечје заштите
Имејл адреса: UPzdrav1@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2102
 
4. Име и презиме овлашћеног лица: Ана Љаховић
Назив радног места: Послови дечјег додатка
Имејл адреса: UPzdrav2@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2104
 
5. Име и презиме овлашћеног лица: Катица Беадер
Назив радног места: Послови дечјег додатка
Имејл адреса: UPzdrav6@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2104
 
6. Име и презиме овлашћеног лица: Верица Денда
Назив радног места: Послови социјалне заштите
Имејл адреса: UPzdrav3@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2081
 
7. Име и презиме овлашћеног лица: Иван Цингели
Назив радног места: Финансијско материјални послови социјалне заштите и послови повереника за избеглице и миграције
Имејл адреса: UPzdrav5@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2081
 
8. Име и презиме овлашћеног лица: Ненад Гајић
Назив радног места: Послови административних радника
Имејл адреса: UPzdrav4@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2097
 
Испред Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине:
 
1. Име и презиме овлашћеног лица: Десанка Ступар
Назив радног места: Стручно аналитички послови у области пољопривреде
Имејл адреса: UPpoljop@sremskamitrovica.org.rs
Контакт телефон: 022/215 2128