Надлежност управе

Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

1) Обавља управне и стручне послове на непосредном спровођењу прописа из изворног делокруга Града, као и послове непосредног спровођења закона и других прописа, који су поверени Граду у области:

  • урбанизма и просторног планирања

                    - послови који се тичу припреме, доношења, евидентирања и чувања планских докумената, разматрање иницијативе за израду планских докумената, спровођење поступка потврђивања урбанистичкотехничких докумената, припреме општих аката који уређују начин коришћења јавних површина, других површина јавне намене и водног земљишта и сви други послови из ове области;

  • изградње објеката

                     - послови који се односе на спровођење обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката и вођење прописаних евиденција;

                     - издавања потребних аката за извођење радова за које није прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, издавања аката потребних за постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата и пловећих постројења на водном земљишту, споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, издавање привремених грађевинских дозвола, одобравање рушења објеката у случајевима предвиђеним законом и слично;

  • легализације односно озакоњења објеката;
  • имовинско-правних односа

                        - води управни поступак и доноси одговарајућа акта и решења у областима експропријације, деекспропријације, стамбеној области, утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле у тим поступцима, конверзије односно претварање права коришћења у право својине, престанак права коришћења, издавање уверења о старости објекта, уверења о етажирању посебних делова објекта и поступа по другим имовинско-правним захтевима подносиоца или покреће потребне поступке по службеној дужности;

  • становања и државања стамбених зграда

                      - обавља послове у вези вођења Регистра стамбених заједница на територији Града, одређује лице које ће водити Регистар и обавља друге послове у вези становања и одржавања стамбених зграда;

  • планирања и развоја енергетике града

                    - учествује у изради стратегије развоја енергетике, утврђивања потребе за енергијом на територији Града и припреми за израду енергетског биланса Републике, издаје енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге 1 МWт и више и објеката за производњу биогорива капацитета преко 1000 т; врши и друге послове из области енергетике;

                    - припрема Програм енергетске ефикасности, у складу са законом који уређује ефикасно коришћење енергије, предлаже акта у вези начина и услова утврђивања могућих финансијских и других подстицаја за ове намене;

2) Припрема и предлаже Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику доношење аката из области за које је образована;

3) Предлаже мере за реализацију програма развоја и стратешких докумената и стара се о имплементацији планираних мера у планове развоја других делатности;

4) Учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу Градског Штаба за ванредне ситуације и градске управе надлежне за координацију послова и активности у ванредним ситуацијама;

5) Обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг;

6) Обавља послове финансијске службе у складу са прописима о буџетском систему у оквиру својих надлежности;

7) Врши послове у вези оснивачких права Града над радом правних лица основаних од стране Града у области урбанизма и просторног планирања и енергетике

8) Врши и друге управне и стручне послове по налогу државних органа, Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Начелница: Весна Вујановић

Адреса: Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 37
Tел. 022/610-559, 022/215-2087
е-mail: 
guprava6@sremskamitrovica.org.rs