ЈП Срем - гас

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса “Срем- гас” Сремска Митровица је основано Одлуком Скупштине града Сремска Митровица, 25. јуна 1998. године.  Предузеће је основано са циљем изградње и одржавања мреже и обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природног гаса, у погледу количине и квалитета, у складу са Законом, општим условима и испоруци природног гаса, енергетским билансом и уговорима, те да обезбеди развој мреже и дистрибутивног гасовода на територији града Сремска Митровица.

Основна делатност предузећа је дистрибуција гаса, а поред тога предузеће врши и друге услуге које су директно и индиректно везане за дистрибуцију гаса. Предузеће такође врши изградњу дистрибутивне гасне мреже преко овлашћених извођача радова.

У складу са Законом о енергетици, који је унео нови приступ овим услугама, предузеће обавља следеће енергетске делатности које се сматрају делатностима од општег интереса:

– делатност дистрибуције

– управљање дистрибутивним системом за природи гас

– снабдевање природним гасом

– јавно снабдевање

ЈП “Срем-гас” је до сада реализовао више фаза изградње гасоводне мреже:

– 1998 – 99. године – гасификација Сремске Митровице

– 2000. године – наставак гасификације Сремаске Митровице

– 2003. године – гасификација Лаћарка

-2004. године – гасификација Јарка и Шашинаца

– 2006. године – гасификација Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћаја

– 2007 – 2015. године – гасификација индустријских зона, са наставком изградње дитрибутивно-гасне мреже и прикључака на постојећем дистрибутивном подручју

– 2016. године – гасификација током изградње подвожњака

ЈП „Срем –гас“ у наредном петогодишњем периоду планира да заврши гасификацију села западног дела града, Кузмина и Мартинаца, и да пређе на гасификацију према северу града тј. села Велики Радинци, као и других места где се процени да постоји заинтересованост грађана и привредника за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу.

Предузеће ће и даље пратити развојне активности Града и сопственим средствима градити гасоводну мрежу средњег и ниског притиска како би се опремиле нове индустријске зоне и повећала њихова атрактивност за нове инвестиције.

Законски дефинисана либерализација тржишта природног гаса, посебно у сектору трговине природним гасом, намеће пред предузеће обавезу спремности за  „утакмицу“ на тржишту природног гаса. Предузеће континуирано ради на коришћењу савремених технологија у дистрибуцију природног гаса, увођењем савременог информационог система ГИС технологије, даљинског праћење великих индустријских потрошача, а планира да и у наредном периоду настави са увођењем високих технологија пре свега у погледу мерења, очитавања и даљинског праћења потрошње природног гаса како у категорији „домаћинства“ тако и у категорији „остали“ потрошачи.

Гасификација као амбициозан и перспективан тренд развоја у пракси показује да је гас енергент будућности, јер својим потрошачима обезбеђује рационалност, економичност, пун конфор и максималну безбедност у коришћењу. Поред тога, гас као енергент добија све већи примат због максималних повољности у смислу заштите животне средине.

Квалитетном изградњом гасовода, уз коришћење савремених материјала и опреме, сталном контролом и одржавањем система ЈП “Срем-гас” Сремска Митровица обезбеђује висок квалитет рада и поузданост у дистрибуцији природног гаса.Тeлефон: 022/624-657
Адреса: Трг вojвoђaнских бригaдa 14
22000 Сремска Митровица
email: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 31.12.2022. године
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДОМ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА (МСФИ ЗА МСП)

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2022.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2022.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022.

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2021.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2021.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2021.
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.12.2021.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 2021.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2021.