Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

Начелник: Војислав Мирнић
Заменица начелника: Слађана Мирчета

Светог Димитрија бр.13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 32
Тел. 022/610-614
E mail: osm_uprava10@ptt.rs

  • Обавља управне и стручне послове на непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга града у области социјалне и примарне здравствене заштите, као и послове који су поверени граду у области дечје, социјалне и борачко инвалидске заштите;
  • Врши оснивачка права над установама примарне здравствене заштите;
  • Учествује у изради и инплементацији стратешких докумената у области социјалне заштите, као и програма за унапређење здравља становништва на територији града;
  • Учествује у изради и реализацији мера на  подстицању наталитета,
  • Обезбеђује заштиту права пацијената;
  • Стара се о радумртвозорске службе на  територијиграда;
  • Предлаже доношење прописа и обезбеђује остваривање проширених права у области социјалне заштите:
  • Подстиче активности, прати и помаже рад удружења особа са инвалидитетом и других невладиних организација које реализују програме у области социјалне заштите;
  • Обавља послове повереништва за избегла и интерно расељена лица.