Е услуге Сремска Митровица
Назив услуге Врста услуге
Пријава детета у предшколску установу
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичнe књигe умрлих
Извод из матичнe књигe венчаних
Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку
Захтев за издавање уверења/потврде из бирачког списка
   
Захтев за промену имена/презимена
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Пријава комуналних проблема
Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима
Потврда о измиреним пореским обавезама
Захтев за допуну података у матичним књигама
Пријава Комуналној полицији
Пријава Саобраћајној инспекцији
Пријава Инспекцији за заштиту животне средине
Пријава Просветној инспекцији
Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Захтев за промену презимена малолетном детету
Захтев за поништење дуплог уписа у матичним књигама
Захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза путника
Захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза путника
Право на породичну инвалиднину по палом борцу
Право на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду
Право на месечно новчано примање
Питајте Градоначелника Града Сремска Митровица
Право на родитељски додатак за прворођено дете из буџета града Сремска Митровица
Захтев за остваривање права на дечији додатак
Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
Информација о Обједињеној процедури
Пријава Грађевинској инспекцији
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Захтев за прекњижење средстава
Захтев за прекњижење средстава
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
Издавање уверења о слободном брачном стању
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
Захтев за накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења
Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичке и студентске домове, ученичке стипендије, студентске кредите и умањење школарине
Остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета 
Захтев за остваривање права на родитељски додатак
Пријава Комуналној инспекцији - Сремска Митровица
Захтев за накнаду путних трошкова за превоз пратиоца деце и ученика са сметњама у развоју
Захтев за увид у матичне књиге или издавање просте фотокопије матичних списа
Стицање статуса енергетски угроженог купца
Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација невладиним организацијама – верским заједницама
Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области културе
Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из обалсти омладинске политике
Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација удружењима грађана из осталих области
Кoнкурс за доделу студентских стипендија - Град Сремска Митровица
Кoнкурс за доделу средстава за превоз студената - Град Сремска Митровица
Кoнкурс за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана реализују у области социјалне заштите  - Град Сремска Митровица
Кoнкурс за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана реализују у области заштите животне средине  - Град Сремска Митровица
Захтев за исправку података у матичним књигама
Кoнкурс за доделу  бесповратних средстава за финансирање активности удружења грађана која обављају делатност у вези са руралним развојем
Кoнкурс за доделу буџетских средстава као дотација невладиним организацијама из области заштите животињског света
Категоризација смештаја