Статут града

На основу члана 189 и 191 Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06), члана 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), Скупштина града Сремске Митровице, на седници одржаној  17.08.2012. године,  д о н е л а  ј е

С  Т  А  Т  У  Т

ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ