Контролне листе - САОБРАЋАЈНА ИНСПЕККЦИЈА
 1. ПРЕГЛЕД ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ, ОДОБРЕЊА, САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ВАНЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
 3. КОНТРОЛА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  И ВРШЕЊА ДРУГИХ ШТЕТНИХ РАДЊИ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
 4. КОНТРОЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА У ПОЈАСУ КОНТРОЛИСАНЕ ИЗГРАДЊЕ, УКРШТАЊЕ OПШТИНСКОГ ПУТА СА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПРУГОМ И ДРУГИМ ПУТЕМ, СУСEДА  ЈАВНОГ ПУТА И ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ РАДЊИ НА  ОПШТИНСКОМ ПУТУ
 5. КОНТРОЛА ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА  НА ОПШТИНСКОМПУТУ И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ОПШТИНСКОГ ПУТА
 6. ЈАВНИ ПРЕВОЗ  СТВАРИУ УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
 7. КОНТРОЛА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
 8. КОНТРОЛА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД НЕВЕЗАНИХ МИНЕРАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА (МАКАДАМСКИ КОЛОВОЗИ)
 9. КОНТРОЛА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСФАЛТНИМ СЛОЈЕВИМА
 10. КОНТРОЛА ОПРЕМЕ ПУТА
 11. КОНТРОЛА ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТА
 12. КОНТРОЛА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
 13. КЛ КОНТРОЛА ТРУПА ПУТА И ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА
 14. КОНТРОЛА ИЗГРАДЊЕ (ПОЛАГАЊА) ИНСТАЛАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА  НА ЗЕМЉИШНОМ (ПУТНОМ) И У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ  OПШТИНСКОГ ПУТА
 15. ПРЕГЛЕД ПУТА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА
 16. ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА СЛИКОВНО ИЛИ ЗВУЧНО ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ (НАТПИСИ)  НА  OПШТИНСКОМ ПУТУ ОДНОСНО ПОРЕД  ТОГ ПУТА
 17. КОНТРОЛА ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРИКЉУЧАКА  НА ЗЕМЉИШНОМ (ПУТНОМ)  ПОЈАСУ ОПШТИНСКИХ  ПУТЕВА
 18. АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
 19. КОНТРОЛA АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧА ОПШТИНСКОГ ПУТА НА ЗАШТИТИ ПУТЕВА