Oglasi

OGLAS ZA DAVANjE  U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA –BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za izdavanje uverenja

Prijava 

Izjava