Oglasi

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA

Oglas

Zaključak

 

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

 

OGLAS ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Izjava o prihvatanju uslova iz oglasa

Obrazac prijave za učešće

 

OGLAS ZA DAVANjE  U ZAKUP LOKACIJA NA JAVNOJ POVRŠINI RADI POSTAVLjANjA MANjEG MONTAŽNOG OBJEKTA KIOSKA I OGLASNOG OBJEKTA –BILBORDA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

Oglas

Zahtev za izdavanje potvrde

Zahtev za izdavanje uverenja

Prijava 

Izjava