Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu

Načelnik: Miroslav Jokić
Zamenik načelnika: Uroš Veselinović

Adresa: Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 32
Tel. 022/610 261
E mail: guprava5@sremskamitrovica.org.rs    uprava5@sremskamitrovica.org.rs

 

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu:

1) Priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće i izvršava odluke i druge akte ovih organa iz svog delokruga;

2) Vrši poslove koji se odnose na saradnju i pružanje stručne pomoći gradskim upravama i Stručnoj službi, javnim preduzećima čiji je osnivač grad, u pripremi propisa i drugih opštih akata, davanjem pravnih mišljenja Gradonačelniku o saglasnosti predloga odluka i drugih propisa i opštih akata koje pripremaju gradske uprave i Stručna služba sa Ustavom, zakonom i Statutom grada;

3) Obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa koji su povereni Gradu u oblasti ličnih stanja građana (državljanstva, vođenja matičnih knjiga, ličnog imena, braka, biračkih spiskova i dr);

4) Obavlja poslove overe potpisa, prepisa i rukopisa i slične poslove;

5) Vodi pisarnicu i arhivu, prijem i ekspediciju pošte;

6) Obavlja stručne poslove u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u gradskim upravama i Stručnoj službi i postavljenih lica u organima Grada, vođenjem evidencija u oblasti rada i pružanjem pravne pomoći zaposlenima u ostvarivanju ovih prava, kao i poslove koji se odnose na bezbednost na radu;

7) Vrši poslove pružanja pravne pomoći građanima, u ostvarivanju njihovih prava i interesa, usmenim pravnim savetima u svim pravnim oblastima i po svim pravnim pitanjima, sastavljanjem podnesaka (zahteva, tužbi, žalbi, molbi, predstavki i dr.) i isprava (izjava, ugovora i dr.) i zastupanje građana pred sudovima, državnim organima, organima lokalne samouprave, ustanovama, preduzećima, drugim organizacijama kada rešavaju o njihovim pravima, obavezama i pravnim interesima;

8) Obavlja poslove vezane za saradnju sa drugim gradovima i opštinama, organizacijama i asocijacijama, na teritoriji Srbije kao i poslove saradnje sa gradovima, opštinama i organizacijama drugih zemalja;

9) Stara se o tekućem održavanju zgrada, opreme i uređaja, fizičkom obezbeđenju i protivpožarnoj zaštiti objekata koje koriste organi Grada, štampanju, umnožavanju i dostavi materijala, računarskoj pripremi dokumenata i materijala za štampu, računarskoj obradi tekstova i podataka za potrebe organa Grada, pružanju usluga prevoza za potrebe organa Grada i stara se o voznom parku, održavanju sistema veza, vrši interne ugostiteljske usluge, vrši i druge stručno tehničke poslove za potrebe organa Grada;

10) Obavlja poslove finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu;

11) Obavlja poslove vezane za javne nabavke, koje se odnose na njen delokrug;

12) Obavlja poslove u oblasti odbrane Grada, i protivpožarne zaštite;

13) Obavlja i druge poslove iz izvornog delokruga gradskih uprava, kao i određene poslove koje Republika odnosno Pokrajina poveri gradu;

14) Vrši stručne poslove za potrebe gradskih robnih rezervi, utvrđuje njihov obim i strukturu, priprema godišnji program robnih rezervi, sprovodi aktivnosti vezane za davanje pozajmica iz  zaliha gradskih robnih rezervi, kao i druge poslove vezane za gradske robne rezerve;

15) U gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi za koje nije određen delokrug drugih gradskih uprava.