Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Načelnik: Vojislav Mirnić
Zamenica načelnika: Slađana Mirčeta

Svetog Dimitrija br.13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 32
Tel. 022/610 614
E mail: osm_uprava10@ptt.rs

  • Obavlja upravne i stručne poslove na neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa iz izvornog delokruga grada u oblasti socijalne i primarne zdravstvene zaštite, kao i poslove koji su povereni gradu u oblasti dečje, socijalne i boračko invalidske zaštite;
  • Vrši osnivačka prava nad ustanovama primarne zdravstvene zaštite;
  • Učestvuje u izradi i inplementaciji strateških dokumenata u oblasti socijalne zaštite, kao i programa za unapređenje zdravlja stanovništva na teritoriji grada;
  • Učestvuje u izradi i realizaciji mera na  podsticanju nataliteta,
  • Obezbeđuje zaštitu prava pacijenata;
  • Stara se o radumrtvozorske službe na  teritorijigrada;
  • Predlaže donošenje propisa i obezbeđuje ostvarivanje proširenih prava u oblasti socijalne zaštite:
  • Podstiče aktivnosti, prati i pomaže rad udruženja osoba sa invaliditetom i drugih nevladinih organizacija koje realizuju programe u oblasti socijalne zaštite;
  • Obavlja poslove povereništva za izbegla i interno raseljena lica.