ЈКП Водовод

Јавно комунално предузеће “Водовод” са седиштем у Сремској Митровици основано је 1.априла 1991.године као правни следбеник КРО “Сава” која је основана 1963.год. У оквиру ове организације “Водовод” је пословао као ООУР од 1974. до 1991.године.

ЈКП “Водовод” са потпуном одговорношћу уписан је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 14643/2005 од 22.04.2005.године, матични број 8234779. Оснивач предузећа је Град Сремска Митровица, а власник имовине коју предузеће користи је Република Србија. Предузеће се финансира из сопствених средстава.

ДЕЛАТНОСТ предузећа по шифрама:
3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима, или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде
4221 Изградња цевовода
4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
711   Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање

Радне јединице:
Радна јединица Производња воде се бави црпљењем, транспортом и прерадом сирове воде и потискивањем прерађене воде у систем водоснабдевања како у регионални систем водоснабдевања, тако и у локалне дистрибутивне мреже, одржавањем електро уређаја и аутоматике у црпним постројењима и постројењима за евакуацију отпадних вода и одржавање електро машинских уређаја и контролом квалитета воде.
Радна јединица Изградња и одржавање ВиК мреже обавља делатност одржавања мерних места,замене водомера, раздвајања интерних мрежа, контролу мерних и прикључних места, привремених искључења са дистрибутивне мреже водовода, проналажења кварова и мерења параметара дистрибутивне мреже, као и интервентно одржавање инсталација водовода.Ову радну јединицу чини и секција изградње и одржавања водоводне мреже која обавља делатност одржавања цевовода, инсталација водовода, те изградњу водоводне и канализационе мреже са израдом прикључакан на водоводну и канализациону мрежу, као и послове транспорта и одржавања возила и механизације.
Радна јединица Заједничке службе обавља послове рачуноводства, послове обрачуна и наплате испоручене пијаће воде и одвођења отпадних вода, набавке и складиштења материјала, резервних делова, опреме и слично, послове обезбеђења имовине предузећа, административно техничке послове, послове из области радних односа и заступања предузећа, пројектовања хидротехничких објеката са обрадом техничке документације, као и друге опште послове.
Радна јединица Заштите на раду и физичког обезбеђења објекатаТелефон: 022/611-976
Адреса: Стари шор 114
22000 Сремска Митровица
email:vodovodsm_pr@mts.rs

www.vodovodsm.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за период од 01.01. до 31.12.2022. године

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2022.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2022.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2022.

ЦЕНОВНИК 2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

1. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.03.2021.
2. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.06.2021.
3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 30.09.2021.
4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 01.01 - 31.12.2021.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ