Висока школа струковних студија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум је установа са традицијом дугом 56 година. Основана је 16. јуна 1962. година као Учитељска школа, која је образовала учитеље кроз петогодишњи програм. Осамдесетих година прошлог века, у склопу друштвених потреба за новим профилом наставника разредне наставе и педагошког наслеђа учитељскох школа, родила се идеја о педагошким академијама у нашој земљи, па је 7. јуна 1973. одлуком Скупштине Покрајинске заједнице образовања, Школа постала Педагошка академија.
У развоју и деловању Педагошке академије „Душан Вукасовић Диоген“ долазило је до честих промена: програми образовних профила, положаја и улоге студената, обима делатности и сл.
Образовање васпитача започело је први пут као преквалификација учитеља 1979/80. године. Редовне студије за васпитаче деце предшколског узраста започеле су 1981. године, када је у свим педагошким академијама Војводине организовано школовање за наставнике разредне наставе и васпитаче за рад у предшколским установама.
Даља реорганизација Педагошке академије „Душан Вукасовић-Диоген“ извршена је 1983. године у складу са (новим) Законом о васпитању и образовању. Ова измена није била само организационо-кадровске природе, већ је измењен и статут Академије. Средњи степен просветног смера је издвојен из састава Академије и укључен у Средњу школу друштвених делатности, а Академија је задржала статут Више школе.
Виша школа за образовање васпитача је уписана у судски регистар 28.04.1994.године. Образовање учитеља и васпитача је остваривано од школске 1993/94.године. Од 01.10.1999.године престало се са образовањем учитеља на вишем степену студија и школа ради само на образовању васпитача.
Виша школа за образовање васпитача у Сремској Митровици 3.маја 2007. године је по одлуци Комисије за акредитацију и проверу квалитета добила Уверење о акредитацији установе и студијских програма, на основу којег је прерасла у Високу школу струковних студија, а Покрајински секретаријат за образовање и културу истог месеца, 28.маја, 2007. године издао је Школи дозволу за рад као Високој школи струковних студија за образовање васпитача, јединој државној акредитованој високошколској установи у региону Срема.
Одлуком Владе Аутономне Покрајине Војводине, Висока школа струковних стидија за образовање васпитача из Сремске Митровице, од 10. априла 2013. године послује под новим називом и то „Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум“.
На основу измене назива Високе школе и акредитованих студијских програма на нивоу основних и специјалистичких студија, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је 17. априла 2013. године издао Школи дозволу за рад.
Данас је Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, модерна високошколска установа, која ради у складу са Законом и највишим стандардима квалитета високошколског образовања и остварује студијске програме у пољу педагошко-андрагошких и економских наука, на нивоу струковних студија првог и другог степена.

 

 Адреса: Змај Јовина бр.29
Телефон/факс: 022/621-864/ 022/622-231
Еmail: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

www.sm-vaspitac.edu.rs

 

Основне струковне студије:

Струковни васпитач,
Струковни васпитач – менаџер,
Струковни васпитач деце у јаслицама,
Струковни васпитач – студије на даљину,
Струковни васпитач – јединица ван седишта у Чачку
Струковни пословни информатичар

Специјалистичке струковне студије:

Струковни васпитач специјалиста за рану инклузију

Мастер струковне студије:

Мастер струковни васпитач
Мастер струковни пословни информатичар