Музичка школа "Петар Кранчевић"

Оснивању музичке школе „Петар Кранчевић“ претходио је десетогодишњи музички течај – у периоду од 1952 – 1962 године. Сваке године течај је окупљао око 80 ученика који су радили по програму ниже музичке школе за клавир и виолину. 01. новембра 1962. године основана је и почела је са радом Основна музичка школа „Петар Кранчевић“. Школа је узела име хоровође и композитора, у знак признања његовом раду. Евoлуциjoм васпитнo – oбразoвнoг прoцeса и улoгe прoфeсиoналнoг нoсиoца културнo – jавнoг живoта Града, прeрасла је у водећу васпитно – образовну устанoву овог типа на подручју Срема.

Данас, након педесет година обавља васпитно-образовну делатност предшколског, основног и средњег музичког образовања и васпитања на четрнаест заступљених инструмената (клавир, хармоника, виолина, виола, виолончело, контрабас, тамбура, гитара, флаута, кларинет, саксофон, труба, соло певање и удараљке) као и на два изборна одсека, народне и џез музике. Ученици основног образовања, који искажу интересовање за даље музичко напредовање, своју шансу траже на два одсека средње школе: вокално–инструменталном (образовни профил – музички извођач–класичне музике и образовни профил – музички извођач–традиционално певање и традиционално свирање) и теоретском (образовни профил – музички сарадник).

Поред примарног васпитно – образовног процеса, сваком новом школском годином Музичка школа „Петар Кранчевић“ граду пружа преко 100 концертних дешавања у оквиру едукације ученика културно јавном делатношћу као и кроз сарадњу са органима локалне самоуправе (за њихове потребе) и другим културним институцијама у граду, Покрајини и Републици.

Данас Музичка школа равноправно парира сличним институцијама у већим центрима Републике по квалитету и броју манифестација културног карактера које на своју иницијативу а уз подршку града Сремска Митровица, Покрајине и Републике сама организује.

Снага наше школе је квалитетан професорски кадар и високо професионални однос према раду.

Снага наше Школе је подмладак у ПРЕДШКОЛСКОМ МУЗИЧКОМ ЗАБАВИШТУ (ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД) које је основано са циљем да се најмлађи чланови друштва упознају са музиком и светом звука који их окружује, да оплемењују своју дечју машту и креативно се развијају кроз музику, игру и дружење ….. Циљ је да најмлађи упознају основне музичке појмове и вештине кроз песму, игру, бројалице и музичке приче. Овде учимо децу да воле музику и помажемо им да стекну основну музичку културу, а уједно их и припремамо за (евентуални) упис у основну музичку школу. У припремни разред могу се уписати деца која имају 6, 7 или 8 година. Рад са децом одвија се у групама, које се формирају према годишту деце, тако да полазници буду у групи са својим вршњацима. Настава се одвија два пута недељно, а час траје 45 минута.

Снага наше Школе је развијање способности свирања на музичком инструменту међу готово 400 ученика ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ који стичу прва знања и усвајају основне вештине свирања на жичаним, дувачким или инструментима са диркама, односно певања, сврстаним у 6 одсека:

ГУДАЧКИ ОДСЕК (виолина, виола, виолончело и контрабас),

ДУВАЧКИ ОДСЕК (флаута, кларинет, саксофон и труба; придодате су и удараљке),

КЛАВИРСКИ ОДСЕК,

ТРЗАЧКИ ОДСЕК (гитара, тамбура),

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА, и

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ.

Снага наше Школе је у стварању будућих професионалих музичара – солиста, камерних или оркестарских музичара – сада ученика четворогодишње СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ који се образују у оквиру три образовна профила:

МУЗИЧИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

Снага наше Школе је у постојању и заступљености већег броја инструмената симфонијског оркестра у оквиру наставе. Разноврсност инструмената који могу бити изучавани на нивоу основне или средње музичке школе, даје нам нову снагу – снагу развијања осећаја уметничке припадности кроз различите облике заједничког музицирања:

Гудачки оркестар основне школе

Хор основне школе

ЖЕНСКИ ХОР средње школе

МЕШОВИТИ ХОР средње школе

Оркестар хармоника основне школе

Дувачки оркестар основне школе

Тамбурашки оркестар школе

Снага наше Школе је у неговању пријатељских односа са свим музичким школама у Србији и земљама из окружења.Адреса: Житни трг бр.28
Телефон: 022/639-061
Е mail: krancevic022@mts.rs

www.mskrancevic.edu.rs