ОШ "Јован Јовановић Змај" Мартинци

Школа у Мартинцима је утемељена још давне 1770. године. Тада је школски простор обезбедила црквена општина која је и била оснивач тадашње школе.
Осмогодишња школа у нашем месту је почела са радом у послератним годинама у две мање школске зграде. Школске 1961/1962 године, било је највише ученика (око 620).
Садашња школска зграда је изграђена 1966. године од самодоприноса самих мештана. У школи имамо 16 учионица, свечану салу, библиотеку, канцеларијски простор… 2006. године изграђена је фискултурна сала – Балон сала која је спојена са школом.

Наша школа има дугу традицију засновану на  квалитетном образовно-васпитном процесу.  Свој рад заснива на стручном кадру,  а истовремено подстиче  и прати професионално усавршавање свих запослених у установи, подстиче сваког запосленог на лични развој и унапређење,  негује позитивне међуљудске односе и уважавање мишљења ученика, наставника и  родитеља.  Истовремено  школа омогућује образовни, васпитни, социјални, емоционални, интелектуални и лични развој сваког ученика.

Основни принципи школе су развијање савремених процеса усвајања знања, употреба  савремене технологије, предузетничких компетенција и принципа учења, подстицање креативних идеја ученика и наставника, тимски дух, подстицајна  атмосфера и отвореност школе према свим релевантним институцијама у околини. Уважавајући различитости, кроз квалитетно образовање и васпитање школа пружа једнаке шансе свим ученицима за успешну интеграцију у савремено  демократско друштво.
 
У наредном периоду тежимо да:

– кроз  реализацију квалитетних и ефикасних модела образовно-васпитног рада, подстицај функционалног знања и интерактивне наставе, остваримо циљ – развијање индивидуалних особина сваког ученика појединачно  уз једнаку шансу свим ученицима да постану успешни и одговорни грађани савременог демократског друштва.

– негујемо  атмосферу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, ради на креативности ученика кроз наставне и ваннаставне активности, развијају практична знања код ученика и тимски дух.

– пратимо научно технолошки развој, омогућимо савремену опремљеност наставним средствима, побољшамо материјално технићке услове за рад школе.

– негујемо локалне, културне и традиционалне вредности, остваримо  већу сарадњу са локалном самоуправом,  радимо на побољшању маркетинга и промоције школе а на добробит ученика, наставника и родитеља.Адреса: Железничка бр.2, Мартинци
Телефон/факс: 022/210-08-11/ 022/210-08-11
Еmail: sm.osmartinci@neobee.net

www.zmajm.wordpress.com