Бесплатна правна помоћ

Служба за бесплатну правну помоћ

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица
Сремска Митровица, Св. Димитрија бр.13
Шалтери бр. 1,2,3

Тел. 022/610-566 , 022/215-2113, радно време са странкама, радним даном 8-12 часова

Могућност да се обрате Служби за пружање бесплатне правне помоћи имају сви грађани који имају пребивалиште или боравиште на територији Града Сремска Митровица.

Услови за остваривање права на бесплатну правну помоћ

Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору, ако:

1) испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима његове породице односно заједничког домаћинства, чији је круг одређен овим законима;

2) не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.

Чланом породице, односно заједничког домаћинства лица из става 1. овог члана не сматра се лице против којег тражилац бесплатне правне помоћи покреће поступак заштите од насиља у породици или други поступак заштите. Приходи и имовина лица против којег се покреће поступак заштите не утичу на право тражиоца да оствари право на бесплатну правну помоћ, ако он испуњава услове прописане ставом 1. овог члана.

Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору бесплатна правна помоћ може да се пружи и ако је реч о:

1) детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;

2) лицу према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења;

3) лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања пословне способности;

4) лицу које остварује правну заштиту од насиља у породици;

5) лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине људима;

6) лицу које тражи азил у Републици Србији;

7) избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу;

8) особи са инвалидитетом;

9) детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите;

10) деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26 године живота;

11) одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу социјалне заштите;

12) лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични поступак;

13) лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са законом којим се уређује становање.

 

Пружање бесплатне правне помоћи иако лице испуњава услове није дозвољено у:

1) привредним споровима;

2) поступку регистрације правних лица;

3) поступку накнаде штете за повреду части и угледа;

4) поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна затвора;

5) поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери с трошковима поступка;

6) поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницама и доказима које је предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим обичајима;

7) случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.

 

Пружалац није дужан да пружи бесплатну правну помоћ кориснику:

1) који условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку;

2) који се према пружаоцу не понаша у границама закона;

3) ако постоји сукоб интереса између корисника и пружаоца или лица које ради на пружању бесплатне правне помоћи код пружаоца, сагласно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса;

4) ако је бесплатна правна помоћ одобрена супротно овом закону.

Пружалац који одбије пружање бесплатне правне помоћи о томе одмах обавештава корисника и орган који одобрава правну помоћ (члан 27).

Подношење захтева

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се Градској управи за опште и заједничке послове и имовину  Града Сремска Митровица-Служби за бесплатну правну помоћ

Захтев се подноси путем поште, непосредно на шалтеру у Услужном центру Градске управе, или с електронским путем, у складу са законом, на имаил адресу: pravnapomoc@sremskamitrovica.org.rs

Захтев се може поднети преко законског заступника, пуномоћника или лица које подносилац захтева одреди, стим што се уз захтев прилаже доказ о вршењу права права законског заступника, односно пуномоћје.

На захтев за пружање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.

Захтев  садржи:

-лично име, пребивалиште/боравиште подносиоца и број телефона,

- опис проблема због кога се тражи бесплатна правна помоћ са приложеном документацијом везаном за изложени проблем, коју поседује подносилац.

Информације о доказима

Подносилац захтева уз захтев може поднети исправу, правноснажну одлуку државног органа или други документ којим се доказује да тражилац бесплатне правне помоћи испуњава услове за остваривање права на бесплатну правну помоћ и то:

  •  За кориснике новчане помоћи преко Центра за социјални рад,

 Доставити: Решење Центра за социјални рад,

  •  За незапослена лица

Доставити: УверењеНационалне службе за запошљавање,

  • За  запослене који примају зараду

Доставити: Потврду послодавца о примањима

  • За пензионере

Доставити: Последњи чек од пензије

  • За лица која остварују права у поступку остваривања права везаних за својство ратних војних инвалида, инвалида рада или породичног инвалида

Доставити: Решење о инвалидности

  • За избегла и расељена лица

 Доставити: Избегличку легитимацију, односно легитимацију расељеног лица, пријаву боравка и личну карту

За чланове домаћинства, доставити исту доказну документацију као и за подносиоца захтева. 

 

Одлучивање о захтеву

Поступак о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи је хитан.

Орган управе доноси решење о захтеву у року од осам дана од дана пријема захтева, а ако је затражио допунску документацију од подносиоца захтева, у року од осам дана од дана када му је она достављена.

Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева или ако би истекао рок у коме он има право на предузимање радње у поступку, орган управе је дужан да донесе решење о захтеву у року од три дана након његовог пријема.

Ако орган управе не донесе решење у року од осам односно три дана од дана пријема захтева, односно достављања допунске документације, сматра се да је захтев одбијен.

Орган управе који тражи од подносиоца захтева допунску документацију дужан је да одреди рок за њено достављање који не може бити краћи од осам дана, чијим истеком се сматра да је подносилац одустао од захтева, ако није доставио тражену документацију.

Корисник је дужан да, почев од подношења захтева за одобравање бесплатне правне помоћи до израде коначног обрачуна накнаде за бесплатну правну помоћ, пријави органу управе промене које би могле утицати на укидање решења о одобравању бесплатне правне помоћи, у року од 15 дана од настанка промене