Одлуке

ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА И ЛИЦА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА КОЈА НЕМАЈУ СТАТУС ПЕНЗИОНЕРА

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ГРУПАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

ОДЛУКA О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХНЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА А ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗАКЉУЧАК - Утврђује се закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА, које је планирано Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града СРЕМСКА МИТРОВИЦА за 2022. годину за давање у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА  МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID 19

ОДЛУКA ЗА ДОДЕЛУ СЕОСКИХ КУЋА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ЗАКЉУЧАК О ЗАКУПНИНИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА И ЛИЦА СТАРИЈА ОД 65 ГОД. КОЈА НЕМАЈУ СТАТУС ПЕНЗИОНЕРА

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ

OДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020 ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2020 ГОДИНУ 

ЗАКЉУЧАК

Записник са седницa Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2019 годину, као дотација невладиним организацијама које релизују програме из области социјалне заштите

Листа вредновања и рангирања

Р Е Ш Е Њ Е  - О одабиру програма којима се из буџета града Сремска Митровица додељују средства за финансирање пројеката из области заштите животне средине, по спроведеном конкурсу који је Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине града Сремска Митровица расписала 27. марта 2019.године

 

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СПОРТИСТА ГОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ДЕВЕТ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА РЕШЕЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О ЦЕНИ - ППЗ СТОЧАРИ

ЗАКЉУЧАК О ЦЕНИ - ИНФРАСТРУКТУРА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА И БРОЈА БОДОВА И ИЗБОРУ ДОМАЋИНА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

ПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА  О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О  ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНОГ ТРИТИКАЛА И КУКУРУЗА РОДА 2017. ГОДИНЕ
ОДЛУКА 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ МЕРКАНТИЛНОГ ТРИТИКАЛА И КУКУРУЗА РОДА 2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. Годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01. - 30.06. 2017. године

Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину

Oдлукaо расписивању избора за чланове савета месних заједница на подручју Града Сремске Митровице

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу коповине, са листом корисника рангираних према реду првенстава на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Сремска Mитровица 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о измени и допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Сремска Митровица

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенстава на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину

Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2016. годину  

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о измени и допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица

Oдлука о признавању права на суфинансирање трошкова вантелесне оплодње

Oдлука о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2015. годину

Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица

Одлукa о буџету Града Сремска Митровица за 2016. годину

Сремска Митровица - ПЕФА Извештај

Final PEFA Report Sremska Mitrovica

Одлука о задуживању града

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Града Сремска Митровица

Одлука о измени и допуни одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Града Сремска Митровица

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији Града Сремска Митровица

Oдлукa o рeбaлaнсу буџeтa грaдa Срeмскa Митрoвицa зa 2014. гoдину

Одлука о градским управама

Oдлукa o измeнaмa и дoпунaмa Oдлуке о градским управама

Одлука о боравишној такси

Одлука о градским административним таксама

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о месним заједницама

Измена одлуке о месним заједницама

Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својин играда Сремске Митровице

Одлуку  о изменама и допунама одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у поступку легализације објеката и накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације

Одлуку о изменама  одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у поступку легализације објеката  и накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације

Одлука капиталних инвестиција

Табела капиталних инвестиција

Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Одлуку о изменама и допунама одлуке о  критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Одлуку о измени и допуни одлуке о  критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Одлукa о завршном рачуну буџета града Сремска Митровица за 2012. годину

Oдлукa о нaчину утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину нa тeритoриjи Грaдa Срeмскa Митрoвицa

Закључак о утврђивању просечних цена квадратногметра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Сремска Митровица

Одлука о буџету града Сремска Митровица за 2014.годину

Одлукa о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији града Сремска Митровица

Oдлукa o финaнсирaњу стручнe прaксe

Одлукa о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Сремска Митровица

Одлукa о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлукa о висини стопе пореза на имовину на територији града Сремска Митровица