Остали урбанистички планови

Измена и допуна ПРД насеља "Деканске Баште" 

ПДР дела викенд зоне "Лежимир - Куштиљ" к.о. Лежимир

ПДР блока између Булевара Константина Великог, насеља Стари мост, улице Босутски пут и улице Ђуре Даничића

ПДР комплекса за изградњу енегране на биомасу у к.о. Јарак

ПДР комплекса за изградњу енегране на биомасу и сточарске фарме у к.о. Јарак

ПДР детаљне регулације блока између улица Прве јалијске и Филипа Вишњића, блок "Бара - Јалија Запад"

ПДР радне зоне "Kija Inox" на Манђелошком путу 

ПДР стамбеног блока Ледине 1 у к.о. Лаћарак

ПДР стамбеног блока Ледине 2 у к.о. Лаћарак

ПДР акумулације "Врањеш" к.о. Манђелос и к.о. Ггргуревци

ПДР стамбеног блока између улице Фрушкогорске и Пинкијеве у к.о. Манђелос

ПДР блока између државног пута IБ реда број 20, улице Марсилијеве, улице Тимочке Дивизије стамбеног насеља "М.П. Камењар"

ПДР централног дела насеља Лаћарак