Обрасци и захтеви

ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ЕКО НАКНАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

ИЗЈАВА

ПОДПРИЛОГ УЗ ПРИЛОГ-1 (ПРИМЕНА ОД 01.01.2014.)

ППИ-1 (ПРИМЕНА ДО 31.12.2013.)

ППИ-1 (ПРИМЕНА ОД 01.01.2014.)

ППИ-2 (ПРИМЕНА ДО 31.12.2013.)

ППИ-2 (ПРИМЕНА ОД 01.01.2014.)

ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ

ПРИЛОГ-1 УЗ ОБРАЗАЦ ППИ-1 (ПРИМЕНА ОД 01.01.2014.)

ПРИЛОГ-2 УЗ ОБРАЗАЦ ППИ-1 (ПРИМЕНА ОД 01.01.2014.)

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ПОРЕСКОГ  УВЕРЕЊА  ПРАВНОМ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОТПИС ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА

ЗАХТЕВ ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ СТАЊА ДУГОВАЊА

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА (ОД 2020. ГОДИНЕ)

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (ОД 2020. ГОДИНЕ)