Генерални урбанистички план града Сремска Митровица

1.        Постојеће стање

1.1.     Границе обухвата Плана и постојећег грађевинског подручја са поделом на карактеристичне целине

1.2.     Постојећа функционална организација насеља са претежном наменом површина

 

2.        Планска решења

2.1.     Границе обухвата Плана и планираног грађевинског подручја са претежном планираном наменом земљишта у обухвату Плана.

2.2.     Подела грађевинског подручја на урбанистичке целине са границом обухвата планова генералне регулације

2.3.     Генерална намена површина на нивоу урбанистичких зона

2.4.     Саобраћајна инфраструктура

2.5.     Водопривредна и термоенергетска инфраструктура

2.6.     Електроенергетска и електроснка комуникациона инфраструктура

2.7.     Заштита природних и непокретних културних добара и животне средине

 

Нацрт плана