Надлежност управе

Градска управа за пољопривреду

 1. Врши управне, стручне и аналитичке послове на непосредном спровођењу закона и прописа из изворног делокруга Града, као и послове који су поверени Граду, издаје одговарајуће дозволе и друга акта у областима:
  • пољопривреде;
  • водопривреде;
 2. Организује и учествује у изради и реализацији планова развоја и других стратешких докумената у области пољопривреде и водопривреде, израђује и обезбеђује реализацију годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 3. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градско веће и Градоначелник из области за које је задужена;
 4. Прати стање у области пољопривредног земљишта, шума, вода, и предлаже одговарајуће мере;
 5. Организује израду и учествује у доношењу планова и програма управљања државним ресурсима у складу са стратешким плановима и документима;
 6. Извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника;
 7. Учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу Градског Штаба за ванредне ситуације и градске управе надлежне за координацију послова и активности у ванредним ситуацијама;
 8. Обавља послове везано планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг;
 9. Обавља послове финансијске службе у складу са прописима о буџетском пословању у оквиру својих надлежности;
 10. Обавља и друге послове за потребе Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.


В. д. начелникa: Владимир Настовић

Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 52, 53
Тел. 022/610-623, 022/215-21-29

еmail: vladimir.nastovic@sremskamitrovica.org.rs,  gu11@sremskamitrovica.org.rs