Градска управа за буџет и локални економски развој

Начелник: Душко Шарошковић

Адреса: Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 50/II
Tел. 022/610-632
e-mail: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs 
 
 
 
 
                        

Градска управа за буџет и локални економски развој обавља следеће послове:

 1. Припрема и израђује нацрт буџета града Сремске Митровице и завршни рачун буџета Града, биланс јавних прихода и јавних расхода, саставља упутства за израду нацрта буџета, обавља контролу финансијских планова директних корисника, одобрава кварталне и месечне планове и квоте преузетих обавеза, обавља послове одобравања захтева за промену апропријације и квота, праћење прихода и примања и расхода и издатака буџета, стара се о реализацији решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве и привремене обуставе извршења буџета, праћење примања, издатака и других обавеза Града по основу задуживања;
 2. Припрема нацрте прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама (локалне комуналне таксе, градске административне таксе, боравишне таксе, стопа пореза на имовину, месни самодопринос, накнаде за заштиту животне средине, накнада за коришћење јавне површине);
 3. Даје мишљења на нацрте одлука и других аката који имају утицаја на буџетске приходе и примања и расходе и издатке и нормативно уређивање послова из своје надлежности;
 4. Обавља послове трезора, и то: финансијско планирање кроз праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, управљање средствима и ликвидношћу на консолидованом рачуну трезора, контролисање расхода и одобравање плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и управљање приливом од позајмљивања, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, обрачун плата директних корисника буџета Града, припрему аката о обављању послова буџета и управљање финансијским
 5. информационим системом;
 6. Врши послове буџетске инспекције и контроле;
 7. Утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе утврђене Законом и води одговарајуће евиденције;
 8. Обавља послове локалне пореске администрације;
 9. Води и ажурира Географски-информациони систем града Сремска Митровица и доставља потребне податке по захтеву надлежних органа;
 10. Прати и извештава о стању средстава градских управа и градских органа;
 11. Врши књиговодствену  евиденцију о имовини Града  и њеној вредности. 
 12. Обавља послове буџетског рачуноводства, послове ликвидатуре и обрачунске послове за градске органе и градске управе;
 13. Организује и уређује и стара се о информатичкој обради података, за све органе Града у вршењу њихових надлежности;
 14. Прати, усмерава и координира рад месних заједница, даје упутства за њихов рад на нормативном регулисању статуса, на реализацији програма и финансијских планова, пружа другу стручну помоћ из своје надлежности;
 15. Обавља и друге послове из изворног делокруга Града, као и одређене послове које
 16. Република, односно Покрајина повере Граду;
 17. Извршава опште и појединачне акте које доноси Скупштина града, Градско веће и Градоначелник у вези са јавним приходима Града;
 18. Учествује у предузимању мера ради отклањања последица елементарних непогода из свог делокруга, по налогу Градског Штаба за ванредне ситуације и градске управе надлежне за координацију послова и активности у ванредним ситуацијама
 19. Обавља послове везане за планирање, покретање поступка и извештавање о јавним набавкама, које се односе на њен делокруг;
 20. Обавља послове принудног извршења решења градске управе из свог делокруга;
 21. Прати рад  јавних предузећа и обавља стручне послове за радно тело које прегледа програме пословања јавних предузећа и привредних друштава основаних од стране Града и прати њихову реализацију;
 22. Врши и друге управне, стручне, аналитичке и административне послове за потребе државних органа и органа Града.

 

У саставу Градске управе за буџет и локални економски развој обављају се послови Канцеларије за локални економски развој.

Послови Канцеларије за локални економски развој су:

 1. Стара се о реализацији и спровођењу програма и планова локалног економског развоја града;
 2. Припрема Локални акциони план запошљавања и стара се о његовој реализацији;
 3. Стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 4. Промовише економске потенцијале Града путем медија, интернет презентација, кроз сталну и непосредну комуникацију са постојећим и потенцијалним инвеститорима као и кроз комуникацију са органима, организацијама, асоцијацијама и другим субјектима на свим нивоима који остварују контакте са потенцијалним инвеститорима;
 5. Стара се о стварању повољног пословног амбијента за постојеће привредне субјекте;
 6. Подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места посредством канцеларије за брзе одговоре или на други погодан начин;
 7. Иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде;
 8. Води, организује и координира послове развојних пројеката града (припрема предлоге, прати конкурсе и аплицира код развојних фондова - домаћих и страних, учествује у реализацији пројеката), усклађује и води активности које се односе на сарадњу и повезивање са другим институцијама домаћим и страним на плану развоја Града.
 9. Обавља стручне послове и предлаже мере којима се подстичу правна и физичка лица да инвестирају у привреду Града;
 10. Прати започете инвестиције у области индустријске производње, саобраћаја, угоститељства, занатства, трговине и других услуга и подстиче развој предузетништва;
 11. Припрема и предлаже Скупштини града и Градском већу доношење Плана развоја Града и Стратегије привредног развоја града, као и програма развоја привредних делатности, појединачно и других аката из области за које је образована;
 12. Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја града;
 13. Одржава редовне контакте са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;
 14. Обавља послове за потребе Агенције за привредне регистре;
 15. Припрема мишљења која надлежни органи дају Агенцији за приватизацију поводом иницијативе за приватизацију;

 

 


ДОКУМЕНТИ:

2021.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2021.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2021.

2020.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2019. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАПИСНИК О ПРЕБРОЈАВАЊУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

ПЛАН РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ЗАПИСНИК О СПРОВЕДЕНОМ ПАТИЦИПАТИНОМ БУЏЕТИРАЊУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕРБУАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2020.

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНУ 

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

2019.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - AВГУСТ 2019.

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ - АВГУСТ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР  2019.

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ -  ОКТОБАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР  2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ

2018.

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2018. ГОДИНЕ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.09.2018. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2018.