Огласи

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Oглас

Изјава о прихватању услова из огласа

Образац пријаве за учешће

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ  У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА –БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Захтев за издавање потврде

Захтев за издавање уверења

Пријава 

Изјава