Sekretar i stručna služba skupštine Grada

Sekretar Skupstine grada: Jelena Popović

Zamenik Sekretara Skupstine grada: Milos Misković

Strucna sluzba Skupstine grada vrsi strucne i druge poslove i to:

1) Priprema i organizuje sednice Skupstine grada i njenih radnih tela;

2)  Priprema Program rada Skupstine grada i prati njegovo izvrsavanje;

3) Priprema Nacrte Odluka i drugih opstih akata koje donosi Skupstina grada i njena radna tela iz oblasti organizacije sistema vlasti;

4) Pruza strucnu pomoć gradskim upravama i javnim preduzećima i ustanovama ciji je osnivac Grad Sremska Mitrovica u pripremi propisa i svih drugih opstih i pojedinacnih akata koje donosi Skupstina grada;

5) Obezbeduje i daje strucna misljenja u vezi sa radom i zadacima Skupstine grada i njenih radnih tela;

6) Obezbeduje i priprema dokumentacione i druge materijale i podatke potrebne za rad Skupstine grada i njenih radnih tela;

7) Prati izvrsenje propisa i svih drugih opstih i pojedinacnih akata koje donosi Skupstina grada i obezbeduje izvrsenje odluka i zakljucaka radnih tela;

8)  Vodi registar vazećih propisa, donetih odluka i drugih akata;

9) Pruza strucnu pomoć  odbornicima;

10) Pruza strucnu pomoć mesnim zajednicama u vezi sa njihovom organizacijom i radom;

11) Obavlja poslove u vezi sa predstavkama i prituzbama gradana na rad gradskih uprava;

12) Vrsi strucne i administrativne poslove za funkcionere Skupstine grada i

13) Vrsi i druge strucne i administrativne poslove za potrebe Skupstine grada i njenih radnih tela.