Odluke

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA UTVRĐIVANjE NAKNADA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

REŠENjE O DODELI NAGRADE SPORTISTA GODINE ZA 2018. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. SA OBRAZLOŽENjEM

ODLUKA O DODELI DEVET STAMBENIH JEDINICA ZA REŠENjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ZAKLjUČAK O CENI PPZ STOČARI

ZAKLjUČAK O CENI INFRASTRUKTURA

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA STAMBENIH JEDINICA NAMENjENIH ZA SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU ISPUNjENIH USLOVA I BROJA BODOVA I IZBORU DOMAĆINA SOCIJALNOG STANOVANjA U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

SOCIJALNO STANOVANjE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

PISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA 

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA  O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA 

ODLUKA O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINUZA 2018.GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA

ODLUKA O  PRODAJI MERKANTILNOG TRITIKALA I KUKURUZA RODA 2017. GODINE
ODLUKA 
OBRAZAC PONUDE 
IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNjAVANjU USLOVA  U POSTUPKU PRODAJE MERKANTILNOG TRITIKALA I KUKURUZA RODA 2017. GODINE

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI 
U GRADU SREMSKA MITROVICA

Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2017. Godinu

Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01. 30.06. 2017. godine

Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu

Odlukao raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica na području Grada Sremske Mitrovice

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kopovine, sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstava na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica 

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstava na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Odluka o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu

Odluka o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu  

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova 

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o priznavanju prava na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu

Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu

Sremska Mitrovica PEFA Izveštaj

Final PEFA Report Sremska Mitrovica

Odluka o zaduživanju grada

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o rebalansu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2014. godinu

Odluka o gradskim upravama

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama

Odluka o boravišnoj taksi

Odluka o gradskim administrativnim taksama

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu

Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Odluka o mesnim zajednicama

Izmena odluke o mesnim zajednicama

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojin igrada Sremske Mitrovice

Odluku  o izmenama i dopunama odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluku o izmenama  odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u postupku legalizacije objekata  i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

Odluka kapitalnih investicija

Tabela kapitalnih investicija

Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Odluku o izmenama i dopunama odluke o  kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluku o izmeni i dopuni odluke o  kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

Odluka o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2012. godinu

Odluka o načinu utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Zaključak o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnogmetra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2014.godinu

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o finansiranju stručne prakse

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica