ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу чл.14. став 1. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11)  тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 И 90/21) чл. 3. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму („Сл.гласник РС“, бр. 113/2021) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица

                                                                                 ИЗЛАЖЕ НА УВИД

                                               ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

                                                                  ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

                                               поводом одржавања републичког референфума

                                                             који ће се одржати 16.јануара 2022.године

 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица позива све грађанке и грађане да на време провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак (ЈБС)  и ако јесу, да ли су им уписани лични подаци тачни, како би могли да остваре право гласа на расписаном републичком референдуму који ће бити одржан 16. јануара 2022. године.

Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у градској управи у којој грађанин има пребивалиште, односно боравише за интерно расељена лица, као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства – https://upit.birackispisak.gov.rs/

 

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.У бирачки списак уписују се пунолетни и пословно способни држављани Републике Србије односно лица која имају бирачко право – према месту пребивалишта, односно месту боравиша за интерно расељена лица.

Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана. Захтевe за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији Града Сремска Митровица могу поднети Градској управи у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана и суботом од 08:00 до 12:00 часова најкасније до дана закључења бирачког списка 31.12.2021.године.

 

Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нпр. изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности) о чему одговарајуће решење до закључења бирачког списка (15 дана пре дана избора, односно 31. децембра 2021. године) доноси градска управа, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора решење доноси Министарство. Подносилац захтева може на решење општинске односно градске управе поднети жалбу Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено.

 Број: 208-2/2021-V                                                                                                                                        Н А Ч Е Л Н И К

Дана, 01.12.2021.године                                                                                                                       Мирослав Јокић, спец.крим

Сремска Митровица

 

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА